★ ประกาศ ปิดเรียนกรณีพิเศษ
      ข่าวโดย Web Master [2023-09-11/16:29:33]
  ★ ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่แม่บ้าน
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2023-09-08/20:49:14]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2023-09-06/18:50:49]
  ★ ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2023-08-21/18:13:03]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้าชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (ขยายเวลารับสมัคร)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2023-08-10/15:23:49]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานรักษาความปลอดภัย)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2023-08-05/13:12:55]
  ★ ประกาศ เรื่อง จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
      ข่าวโดย Web Master [2023-08-04/15:06:01]
  ★ ประกาศ ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2023-07-24/20:34:56]
  ★ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่พนักงานบริการ
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2023-07-20/13:15:58]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2023-07-13/14:42:36]
  ★ ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๖
      ข่าวโดย Web Master [2023-05-12/17:27:25]
  ★ ประกาศ รายชื่อนักเรียนเข้าค่ายปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2566
      ข่าวโดย Web Master [2023-03-30/09:41:22]
  ★ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566
      ข่าวโดย Web Master [2023-03-29/16:14:04]
  ★ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าบ่อ(ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566
      ข่าวโดย Web Master [2023-03-24/09:52:54]
  ★ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2566
      ข่าวโดย Web Master [2023-03-07/15:10:29]
  ★ ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
      ข่าวโดย Web Master [2023-03-03/13:47:23]
  ★ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่แม่บ้าน
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2023-02-13/15:53:58]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2023-02-10/13:21:09]
  ★ ประกาศ การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
      ข่าวโดย Web Master [2023-01-24/17:20:42]
  ★ ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      ข่าวโดย Web Master [2023-01-24/17:19:01]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-12-29/16:06:03]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-12-19/07:54:15]
  ★ เรื่อง แนวทางนโยบายการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชา และ กัญชงในสถานศึกษา
      ข่าวโดย Web Master [2022-11-30/18:16:09]
  ★ ประกาศ ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-10-08/09:05:03]
  ★ ประกาศ ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-10-08/09:04:27]
  ★ ประกาศ ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-10-08/09:03:59]
  ★ ประกาศ ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-10-08/09:02:24]
  ★ ประกาศ ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-10-07/18:20:37]
  ★ ประกาศ ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-10-07/18:20:06]
  ★ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-09-30/15:04:35]
  ★ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-09-27/16:50:38]
  ★ ประกาศ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-09-16/14:32:44]
  ★ ประกาศ ตารางสอบปลายภาคและผังห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-09-13/23:33:10]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวพนักงานรักษาความปลอดภัย(ขยายเวลารับสมัคร)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-09-01/21:20:02]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้าชั่วคราว (ขยายเวลารับสมัคร)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-08-23/13:33:12]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานรักษาความปลอดภัย)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-08-16/17:07:38]
  ★ ประกาศ การจัดแข่งขันโครงงาน (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย Web Master [2022-07-21/09:12:02]
  ★ ประกาศ การจัดสรโอกาศการเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-07-11/09:10:10]
  ★ ประกาศ ผังห้องสอบและตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าบ่อ
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-07-08/15:08:52]
  ★ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่แม่บ้าน
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-05-17/20:52:23]
  ★ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-05-11/14:58:28]
  ★ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร้านสวัสดิการโรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
      ข่าวโดย ฝ่ายงบประมาณ [2022-05-10/17:39:48]
  ★ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นซองเสนอราคา การประมูลร้านค้าจำหน่ายสินค้า ในร้านสวัสดิการโรงเรียนท่าบ่อ
      ข่าวโดย ฝ่ายงบประมาณ [2022-05-07/13:17:03]
  ★ ประกาศ เสนอยื่นของประมูลร้านค้าจำหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการโรงเรียนท่าบ่อ
      ข่าวโดย ฝ่ายงบประมาณ [2022-04-30/11:17:56]
  ★ ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าบ่อ ประจำปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-04-15/22:43:23]
  ★ ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าบ่อ ประจำปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-04-15/22:42:59]
  ★ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-04-01/09:25:34]
  ★ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่พนักงานขับรถ
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-03-31/08:39:05]
  ★ ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าบ่อ (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-03-30/15:23:11]
  ★ ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าบ่อ (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-03-29/19:03:46]
  ★ ประกาศ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-03-23/12:15:08]
  ★ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูธุรการและแม่บ้าน
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-03-23/10:14:20]
  ★ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูธุรการ แม่บ้าน และพนักงานขับรถ
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-03-21/17:44:37]
  ★ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-03-16/22:34:36]
  ★ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูธุรการ แม่บ้าน พนักงานขับรถ)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-03-16/10:23:20]
  ★ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) โรงเรียนท่าบ่อ ปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-03-08/18:04:38]
  ★ ประกาศมาตรการสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนท่าบ่อ ปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-03-02/14:03:55]
  ★ ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-03-02/11:36:05]
  ★ ประกาศการจัดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-03-01/09:47:01]
  ★ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนท่าบ่อ (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-02-25/12:50:42]
  ★ ประกาศการเรียนการสอน On-site (เพิ่มเติม)
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-02-18/10:23:30]
  ★ ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-01-12/13:27:26]
  ★ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2021-12-29/09:36:53]
  ★ ประกาศรูปแบบการมาเรียนสลับสัปดาห์ ม.ต้นและม.ปลาย
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2021-11-28/21:02:59]
  ★ ประกาศกำหนดสัดส่วนคะแนนเพื่อการวัดและประเมินผล
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2021-11-22/16:07:38]
  ★ ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2021-11-06/11:04:45]
  ★ ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2021-11-04/13:01:56]
  ★ ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่แม่บ้านและนักการภารโรง
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2021-11-03/16:53:36]
  ★ ประกาศ รูปแบบการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2021-10-29/21:53:34]
  ★ ประกาศโรงเรียนท่าบ่อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มเติม (ณ วันที่ 3 กันยายน 2564)
      ข่าวโดย Web Master [2021-09-03/09:32:33]
  ★ ประกาศโรงเรียนท่าบ่อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มเติม (ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564)
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2021-08-21/12:04:56]
  ★ ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2021-06-04/11:22:49]
  ★ ประกาศการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2021-06-01/16:42:48]
  ★ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2021-05-31/08:43:43]
  ★ ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบเพื่อปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2021-05-29/10:50:11]
  ★ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2021-05-27/13:23:52]
  ★ ประกาศกำหนดการเปิดเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2021-05-27/11:40:07]
  ★ ประกาศโรงเรียนท่าบ่อ เรื่อง การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2021-05-21/20:21:38]
  ★ ใบสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2021-05-21/10:37:14]
  ★ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2021-05-21/10:36:34]
  ★ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าบ่อ (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564 ฉบับใหม่
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2021-05-03/17:00:22]
  ★ ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) โรงเรียนท่าบ่อปีการศึกษา 2564 ฉบับใหม่
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2021-05-03/16:56:22]
  ★ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2021-04-07/14:39:17]
  ★ (แก้ไข)ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าบ่อ(ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2021-03-31/16:42:26]
  ★ ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าบ่อ ประจำปีการศึกษา 2564
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2021-02-27/10:17:07]