กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นายสถาพร เข็มพันธ์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางรัชนี กุลสิทธาวิเวก

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายทองพาส บุดดา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางอนันท์ ศรีโคตร

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวกรรณิการ์ ระวิโรจน์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางมัทนา ทองจบ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายสุทธิรัตน์ ตันเขียว

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นาวสาวนิศารัตน์ โคตรักษา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางชุติมา ภาษาเวทย์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายสมชาย สุวัตร์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาวจุฑามาศ ผิวบาง

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาวนิศากรณ์ ไชยรัตน์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางกัญชญาวีร์ บำเพ็ญศิลป์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -