กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา

นายสมสุข ศรีเมือง

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายครรชิต เทพวงศ์ษา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายสรไกร พรูแล่นเร็ว

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายปรีชา แก้วอุ่นเมือง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -

นายเพชรสุพร ขันทะผล

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ