กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววราภรณ์ วงศ์ไชยา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางมะลิ พ่อค้าช้าง

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางไพรินทร์ สีลาคำ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางนันทรัตน์ เข็มอุทา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววรัญญา เครือแก้ว

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชินมนา อินทรักษา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายเอกวิทย์ อมตฉายา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางอัจฉรา กองแก้ว

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาวปริญนภา บุญช่วย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาวอัจฉราพรรณ โมรัตน์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาวกัลยาณี ภูมิฐาน

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายปราโมทย์ กออัศวโกวิท

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางดวงตา มาตะวงษ์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายเนรัญ เคหฐาน

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาวศิริวิมล พลประถม

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายปฏิพล ประชา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ