กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเอกวิทย์ อมตฉายา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางมะลิ พ่อค้าช้าง

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางไพรินทร์ สีลาคำ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางนันทรัตน์ เข็มอุทา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววรัญญา เครือแก้ว

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวชินมนา อินทรักษา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววราภรณ์ วงศ์ไชยา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาววิมลวรรณ ลักษณะสาย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางอัจฉรา กองแก้ว

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายวัชระ ปะติโก

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาวปริญนภา บุญช่วย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาวอัจฉราพรรณ โมรัตน์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาวกัลยาณี ภูมิฐาน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -

นางสาวศรัญญา บุญมาไชย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -