กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรัชนก สุบิน

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวสุวิมล โพธิ์ศิริ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางวรัทยา มาร์เมท

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายอุเทน ทนทาน

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นาสาววัชราภรณ์ คนยืน

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาววัฒนารมย์ พรมมา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นาสาววัลลี จำปาทอง

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวธิดาวรรณ ไกรจุมพล

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางจาตุพร เลพล

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาวศิริพร เถือกคำ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาวขวัญหทัย โคธิเสน

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาวเจนจิรา เสนาภักดี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -

นางสาวปัทมาวรรณ พรมสนธิ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -