กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธรรมนูญ ผ่านสำแดง

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายภราดร หนูภักดี

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางจารุวรรณ ตุ้มมี

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางนิตยา ศรีประดิษฐ์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางกรรณิกา คำทะริ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนิกานต์ ศรีต้นวงศ์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายสมประสงค์ บุญวงศ์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสุจิตรา วงษ์รัตน์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางศิริพร แพงมา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมลิวัลย์ แสนบุญ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑารัตน์ พรมมา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอลิศรา พิมพ์จำปา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาวสุวณี ชะนะไล

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายวสันต์ พินิจมนตรี

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาวกวินตรา โลกานิตย์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางกฤติยา จงรักษ์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายอภิวัฒน์ โกสิลา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายธีรพงษ์ เครือแก้ว

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายสิทธิโชค ประเสริฐ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายชัชวาลย์ สาครเสถียร

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาวปนัดดา ช่วยค้ำชู

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายคาวิน พรหมโคตร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -

นางสาวสุดารัตน์ ภูกุล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -

นายสุวิทย์ ดวงดี

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายนพพร ศรีทองอินทร์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางชมัยพร ถิ่นสำราญ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิรประภา อ่อนฉลวย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางกนกอร ทิพยโสต

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางแสงเดือน จันทร์ศรี

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวชนิดา พรรณรังษี

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -