โลโก้-ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนท่าบ่อ
ความหมาย ตราสัญลักษณ์
"ใบยาสูบ"" พืชเศรษฐกิจอำเภอท่าบ่อ

 
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
พาณิชยกรรม
 

 
เกษตรกรรม
ช่างอุตสาหกรรม