ฝ่ายบริหาร

นายวีรยุทธ ชานัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นายสุรินทร์ เลพล

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายจีระพัฒน์ ศรีน้อย

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาววิไลวัลย์ พรหมมา

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอมรรัตน์ โคตรชมภู

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
วิทยฐานะ ชำนาญการ