วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ (Vision)
         “พัฒนาการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้อง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล ภายในปี ๒๕๖๔”

พันธ์กิจ
         ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
         ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
         คนไทย ๑๒ ประการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         ๓. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ให้มีคุณภาพตามหลักวิชาชีพ
         ๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล

คติพจน์
         เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย

พุทธสุภาษิต
         ปญฺญา นรานํ รตนํ “ ปัญญาเปรียบดวงแก้วแห่งนรชน”

คําขวัญประจําโรงเรียน
         เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย

คําขวัญประจําโรงเรียน
         เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย

อัตลักษณ์ของโรงเรียนท่าบ่อ
         พัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ