payment
backtoschool

รายงานสถานการณ์ โควิด-19วันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนท่าบ่อ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

6 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนท่าบ่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนท่าบ่อได้รับอุปกรณ์ในโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุป สรุปกิจกรรมเดินทางไกล64 ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนท่าบ่อได้ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ครู/บุคลากร 141 คน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการ​คุณธรรม​นำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ค่าย​คุณธรรม​เฉลิม​พระ​เกียรติ​"เยาวชน​ก้าวหน้า​ปลูก​ต้นกล้า​ความดี" กลุ่มสาระการเรียนรู้​สังคมศึกษา​ศาสนา​และวัฒนธร​รม​ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง