กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเยาวเรศ อาจนาวัง

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางปิยนุช ดวงดี

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางปนัดดา เนินนิล

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางพิชญานี สรรพศิลป์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสังวาลย์ นามสีอุ่น

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายชานน ตรงดี

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายเทพฤทธิ์ สุดจริง

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางขนิษฐา ศรีบุญ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางปิยะธิดา วงศรีทา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุบล ชูรัตน์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวชลธิชา บุนนท์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาวธิติสุด แก้วหาญ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายธนากร สีขาว

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายสันติ แซงบุญเรือง

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายจีรชัย แก้วผาบ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายอธิวัฒน์ แก้ววงศา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายเอกราช ประกายพฤกษ์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -