นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวออมสิน บุญตาระวะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ฯ(คอมฯ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายคเชนทร์ นามวงษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ฯ(คอมฯ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายจิรวัฒน์ เกิดเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ฯ(คอมฯ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายพงศ์พิสุทธิ์ มณีแสน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ฯ(ชีวิทยา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นางสาวญานิกา มุสิกะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ฯ(ชีวิทยา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายปัญญา ฮวดไชย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ฯ(ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นางสาววิลาศินี ห่อหุ้มดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ฯ(ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

นางสาวกชพร ชินรัตน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ฯ(ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

นางสาวรินลดา ไกรคูที

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ฯ(ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

นางสาวหนึ่งฤทัย อุทุมพร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ฯ(เคมี)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นางสาวชรินรัตน์ ราชโสภา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นางสาวพรธิดา ไชยจันหอม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายพงศ์วิวัฒน์ โอทาตะวงษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นางสาวธนพร รอยแสวง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

จ่าสิบเอกปริญญา หาริกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
มจร วิทยาเขตหนองคาย

นายภูมินรินทร์ คำยืน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายศราวุฒ สีทะบาล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายพิเชฐ ดวงจันทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นางสาวปวริศา ประเสริฐสิทธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายวันชัย อินเคน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ(นาฏศิลป์ไทย)
วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธ์

นางสาวสุดารัตน์ พุทธชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ(นาฏศิลป์)
วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธ์

นางสาวธนัชญา ทองทาบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายศักดาวุธ วัฒนาสุข

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายทักษิณ พัสดร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายวิศวพงษ์ พลนาคู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

นายพิชญุตม์ โคตรชมภู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

นายสนธยา มัสยามาตย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

นายวรายุทธ อดทน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

นางสาวพัชริญา สุพันธะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

นางสาวศิลป์ศุภา แผ้วชมภู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี