นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวกิติมาพร วงค์โพธิ์สาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นางสาวศรีเพรชรี ภักดีปัญญา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายปรเมศร์ แดนอรุณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

นางสาวสุนันทา สาสุนันท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายธีร์ทัศน์ โคตรคำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

นางสาวอัญชนา สิทธิคง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายกิตติภพ สนมศรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายธนัตถ์ศรัณย์ คอนดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

นายประสงค์ จันทเหล็ก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายภาวิน ชาปากดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายณัฐพงษ์ บรรหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วิทยาลัยสันตพล

นายจิรโชติ ใจชื่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

นางสาวจิรารัตน์ รัตติยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย