กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววิภาดา คำผาย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายธีรยุทธ ตุ้มมี

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางน้ำทิพย์ แสนบัว

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววชิราพร บุนนท์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางพรรณี ภูมิเรืองศรี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -

วรณัฐ นามปัญญา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -