กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวณัฐริยา วงศ์โยธา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนวญการพิเศษ

นายทีปกร ดอนเกิด

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาวลลิตตา ยาทองไชย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาวกาญจนา นาสมหมาย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -