กลุ่มสาระการเรียนรู้พนักงานราชการ/ครูพิเศษ

นายภูมิอิสรา ตรีชิต

ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา

นางชฎาวัลย์ กาญจน์แก้ว

ประจำฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวสุรีย์ฉาย ชำบุญมี

ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวรัชฎา เหล่าฆ้อง

ประจำฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวศรัญยา อุ่นจารย์

ครูผู้สอยวิชาพลศึกษา

นายกรกฎ จินนะเริง

ครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา

นายภาคภูมิ ชาวชายโขง

ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา

นายภาณุพงศ์ ตุ้มมี

ครูผู้สอนวิชาเกษตรกรรม

นายกิตติ จันทร์สุวรรณ

ครูผู้สอนวิชาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)