กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภักดี วงษาเนาว์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวยลดา ลือชัย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายนัฐธิกร สุวัฒนะ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นางสาววิมลรัตน์ บุญยืน

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

นายอธิราช คำโสภา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -

นายสุเมธ สุริยวงศ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -