คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนท่าบ่อ

นางสุวัน แก้วดวงดี

ประธานกรรมการ

นายวีรยุทธ ชานัย

อุปนายก

นานาฏยา จันธานี

เหรัญญิก

นายวิชิต บุญซื่อ

สวัสดิการ

นางเพ็ญสิริ บุญยืน

ประชาสัมพันธ์

นายไพฑูรย์ เชื้อเมือง

กรรมการ

นางสมจิตร อินทมาศ

กรรมการ

นางสุพรรณี เพชรคีรี

กรรมการ

นายเจริญ รอดมา

กรรมการ

นางเตียง สีหปัญญา

กรรมการ

นางมณีวรรณ ทุมมาปักษ์

กรรมการ

นายธวัชชัย คำทวี

เลขานุการ

นายจีระพัฒน์ ศรีน้อย

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางชมัยพร ถิ่นสำราญ

ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าบ่อ

ดร.สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช

ประธานกรรมการ

นายวิชิต บุญซื่อ

กรรมการ

นายแพทย์วัฒนา พารีศรี

กรรมการ

นายศิระ ศรีชมภู

กรรมการ

พระมหาเอกชัย วิสุทโธ

กรรมการ

พระครูปิยสีลวิสุทธิ์

กรรมการ

นายบุญธรรม ดีหมั่น

กรรมการ

นายไพบูรณ์ ปราบพาล

กรรมการ

นางสุวัน แก้วดวงดี

กรรมการ

นายจีระวัฒน์ ศรีบ้านโพน

กรรมการ

นายอุทิศ กรมวังก้อน

กรรมการ

นางจิตติพร คูหาทอง

กรรมการ

นางมณีวรรณ ทุมมาปักษ์

กรรมการ

นายจำเนียร อินคา

กรรมการ

นายวีรยุทธ ชานัย

กรรมการเลขานุการ


คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าบ่อ

นายชาคริตชัย จอมแจ้ง

นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าบ่อ

นายวิชิต ดวงดี

อุปนายก

นายราชันต์ ทิพยโสต

อุปนายก

นายอานนท์ ศรีภา

กรรมการ

นายเชษฐา ทิพยโสต

กรรมการ

นายรุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์

กรรมการ

นายคำนึง เลื่อนแก้ว

กรรมการ

นางสาวณัฐริยา วงศ์โยธา

กรรมการ

นางสาวเยาวเรศ อาจนาวัง

กรรมการ

นายจริวัฒน์ ตัณฑรัตน์

กรรมการ

นายเกษม วานิช

ประชาสัมพันธ์

นางอนงลักษ์ โขงแก้ว

เหริญญิก

นางสาวกาญจนา ปลัดพรหม

ปฏิคม

นางมยุเรศ โคตรชมภู

เลขานุการ

นางชมัยพร ถิ่นสำราญ

กรรมการ