คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนท่าบ่อ

นางสุวัน แก้วดวงดี

ประธานกรรมการ

นายวีรยุทธ ชานัย

อุปนายก

นานาฏยา จันธานี

เหรัญญิก

นายวิชิต บุญซื่อ

สวัสดิการ

นางเพ็ญสิริ บุญยืน

ประชาสัมพันธ์

นายไพฑูรย์ เชื้อเมือง

กรรมการ

นางสมจิตร อินทมาศ

กรรมการ

นางสุพรรณี เพชรคีรี

กรรมการ

นายเจริญ รอดมา

กรรมการ

นางเตียง สีหปัญญา

กรรมการ

นางมณีวรรณ ทุมมาปักษ์

กรรมการ

นางศิริลักษณ์ พจนสุนทร

กรรมการ

นางนางสาวสุวิมล โพธิ์ศิริ

กรรมการ

นายธวัชชัย คำทวี

เลขานุการ

นางสาววิไลวัลย์ พรหมมา

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางชมัยพร ถิ่นสำราญ

ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าบ่อ

นายกิตติศักดิ์ วรรณวิเชษฐ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

นายศรัณยู จันทะวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางสุพัตรา สิรการัณย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายยุทธนา พิลาคง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายอุทิศ กรมวังก้อน

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายไพบูลย์ ปราบพาล

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ วงศรีแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางวิจิตร ทีนาวัฒน์

ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ

นางเพลินใจ คุโน

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ

พระกิตติสารโสภณ

ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ

พระศรีญาณวงศ์,ดร.(ป.5.๕)

ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ

นางจรูญลักษณ์ เชื้อเมือง

ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ

นายสงวนศักดิ์ ใจดี

ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

นายนพพร ศรีทองอินทร์

ผู้แทนครู
กรรมการ

นายวีรยุทธ ชานัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ
กรรมการเลขานุการ


คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าบ่อ

นายชาคริตชัย จอมแจ้ง

นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าบ่อ

นายวิชิต ดวงดี

อุปนายก

นายราชันต์ ทิพยโสต

อุปนายก

นายอานนท์ ศรีภา

กรรมการ

นายเชษฐา ทิพยโสต

กรรมการ

นายรุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์

กรรมการ

นายคำนึง เลื่อนแก้ว

กรรมการ

นางสาวณัฐริยา วงศ์โยธา

กรรมการ

นางสาวเยาวเรศ อาจนาวัง

กรรมการ

นายจริวัฒน์ ตัณฑรัตน์

กรรมการ

นายเกษม วานิช

ประชาสัมพันธ์

นางอนงลักษ์ โขงแก้ว

เหริญญิก

นางสาวกาญจนา ปลัดพรหม

ปฏิคม

นางมยุเรศ โคตรชมภู

เลขานุการ

นางชมัยพร ถิ่นสำราญ

กรรมการ