รายงานสถานการณ์ โควิด-19วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนท่าบ่อ จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2565 โดยนายวีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนท่าบ่อได้รับการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนท่าบ่อ จัดกิจกรรมการนำเสนอวิชาการศึกษาค้นคว้า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าบ่อ จัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ฝายบุคลากรโรงเรียนท่าบ่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ฝายบุคลากรโรงเรียนท่าบ่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองชั้้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565โรงเรียนท่าบ่อจัดประชุม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนท่าบ่อ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

6 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนท่าบ่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนท่าบ่อได้รับอุปกรณ์ในโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุป สรุปกิจกรรมเดินทางไกล64 ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนท่าบ่อได้ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ครู/บุคลากร 141 คน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง