28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนท่าบ่อได้รับอุปกรณ์ในโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการนี้ นายวีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนท่าบ่อ ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการและคณะครู ณ ห้องชัยพฤกษ์โรงเรียนท่าบ่อ