วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนท่าบ่อได้ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ครู/บุคลากร 141 คน และนักเรียน 238 คน รวมทั้งได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ อาคาร ต่าง ๆ และดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิค-19 อย่างเคร่งครัด