ค่าย​คุณธรรม​เฉลิม​พระ​เกียรติ​"เยาวชน​ก้าวหน้า​ปลูก​ต้นกล้า​ความดี" กลุ่มสาระการเรียนรู้​สังคมศึกษา​ศาสนา​และวัฒนธร​รม​ จัดโครงการ​ค่าย​คุณธรรม​เฉลิม​พระ​เกียรติ​"เยาวชน​ก้าวหน้า​ปลูก​ต้นกล้า​ความดี" ขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 350 คน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ฝึกการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนากับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการนี้ นายวีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนท่าบ่อ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โดยมี พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ ตำแหน่งรก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ/นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ,พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย และ พระมหาอภิชาติ สุทธิญาโน เป็นพระวิทยากร ณ หอประชุม 1 โรงเรียนท่าบ่อ