วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนท่าบ่อ จัดกิจกรรมการนำเสนอวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ในการนี้ นายวีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการเช่ี่ยวชาญโรงเรียนท่าบ่อ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรม ณ โดมเฉลิมพระเกียติโรงเรียนท่าบ่