วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองชั้้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนท่าบ่อจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) โดยมีท่านผู้อำนวยการ วีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนท่าบ่อ กล่าวเปิดการประชุม และรองผู้อำนวยการ ได้แก่ นายสุรินทร์ เลพล นายจีระพัฒน์ ศรีน้อย นางสาววิไลวัลย์ พรหมมา และนางสาวอมรรัตน์ โคตรชมภู ได้กล่าวชี้แจงระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของแต่ละฝ่าย