วันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนท่าบ่อ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA โรงเรียนมาตรฐานสากล โดย ดร.จารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์ และคุณครูดวงจันทร์ อาจศัตรู เป็นวิทยากร ในการนี้ นายวีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนท่าบ่อ กล่าวเปิดการอบรม มีรองผู้อำนวยการ และคณะครูเข้ารับการอบรม ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงเรียนท่าบ่อ