6 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนท่าบ่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าบ่อ ซึ่งมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนท่าบ่อ จำนวน 27 คน พร้อมครูพี่เลี้่ยงเข้ารับการอบรม ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงเรียนท่าบ่อ ในการนี้ นายวีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนท่าบ่อ ได้กล่าวเปิดการอบรมพร้อมให้ข้อคิดปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นครู จากนั้นรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่่ายซึ่งประกอบด้วย นายสุรินทร์ เลพล นายจีระพัฒน์ ศรีน้อย นางสาววิไลวัลย์ พรหมมา และนางสาวอมรรัตน์ โคตรชมภู ได้บรรยายในการทำงานหลักและงานพิเศษต่าง ๆ